۱۹ فروردین ۱۳۹۹
خانه / اخبار / روزعشاق ایرانی، ولنتاین یا سپندارمذ؟

روزعشاق ایرانی، ولنتاین یا سپندارمذ؟

امین داودی _ ایرانیــان باســتان تمــدن ایرانشــهری بنیــان ِ نهــاده بودنــد کــه بخــش بزرگــی از آن را جشــن و شــادی دربرمی گرفــت و در زندگــی مــردم جریــان داشــت؛ به گونــه ای کــه مورخــان می گوینــد ایرانیــان باســتان «کار» می کردنــد و «جشــن» می گرفتنــد و این چنیــن، روز و شــب ایرانی هــا بــا کار کــردن و جشــن گرفتــن ســپری می شــد. جشــن های ایرانیــان چنــان متنــوع و زیــاد بــود کــه صدهــا اســم از ایــن جشــن ها بــرجـای مانـده اسـت ولـی متاسـفانه بـه دلایـل زیــادی، امــروزه ایرانی هــا تنهــا نــوروز، یلــدا و چهارشنبه ســوری را جشــن می گیرنــد و بی خــود نیســت کــه ایرانی هــا را در دنیــا جــزو افســرده ترینها بــه شــمار می آورنــد.

یکــی از جشــن های شــگفت انگیزایرانیــان باســتان، کــه خــود نشــانی از جایــگاه زن درایــران  باســتان اســت، جشــن ســپندارمذگان اســت. ایــن جشــن، روز گرامی  داشــت زنــان در ایـران باسـتان بـوده و ایـن روز را در ادبیات پارسـی بـه نـام «مردگیـران» یـا «مزدگیـران» هدیــه گرفتــن از مــردان بــه کار برده انــد. زرتشــت مقــدس کــه توانســته بــود انســان نیمه وحشــی را در بیــش از ســه هــزار ســال پیــش اهلــی کــرده و بــه ســمت مدنیــت وشهرنشـینی هدایـت کنـد، توجـه ویـژه ای بـه زنــان در ایــن نظــم نویــن بشــریت داشــت.  (تولــد زرتشــت در تاریــخ ثبــت نگردیــده ومورخـان طبـق اسـناد و شـواهد، تولد زرتشـت را بیــن ســال های ۱۴۰۰ تــا ۱۶۰۰ پیــش از میــلاد در نظــر می گیرنــد.(

مطابــق  باورهــای مذهبــی زرتشـتی، امشاسـپندان، خداوند ِرا در زمیــن بــرای گســترش صلـح و عدالـت یـاری می کننـد وهرکـدام مسـئولیت محافظـت از چیــزی را بــر عهــده دارنــد.  ســپندارمذ یکــی از ایــن امشاســپندان جــاودان مونــث بــوده، کــه مظهــر عشــق، فروتنــی و پارســایی اهوره مــزداســت و در عالــم مــادی، نگهبانــی زمیــن و زنــان نیــک بــا او ســت.

زرتشــت مقــدس بدین شــکل، احتــرام گذاشــتن بــه زنــان را امــری مقــدس می شــمارد و آن را وارد  باورهــای مذهبــی ایرانیــان باســتان می کنــد. بدین  گونــه بــود کــه انســان ایرانــی، تمــدن ایرانشــهری خـود را بـا احتـرام بـه زنــان و مــردان بنــا نهــاد و یــک روز ازاسـفندماه را روز جشـن  هدیـه دادن از جانـب  مـردان بـه زنـان قـرار داد. ایـن جشـن در روز پنجــم اســفندماه برگــزار می شــد کــه بعــدا طبــقِ تقویــم خیامــی مطابــق بــا ۲۹ بهمــن شـده اسـت. ابوریحـان بیرونـی نیـز می گویـد  ایـن جشـن  کهنـی اسـت در بیـن ایرانیـان، و یـادآور می شـود کـه ایـن روز و مـاه از دیربـاز جشــن  زنــان شــوهردار بــوده و شــوهران بــر آنــان بخشــش می کردنــد.

مدتــی اســت کــه ایرانیــان ۲۵ بهمــن را بــا  نــام  روز ولنتایــن جشــن می گیرنــد و مــردان  بــه عشــق و همســر خــود هدیــه می دهنــد. ایــن کار نیکــی محســوب می شــود ولــی بــه دلیــل اینکــه دولــت و حاکمیــت ایــن جشـن را غربـی می داننـد، آن را بـه رسـمیت نمی شناسـند و تبدیـل بـه جشـنی زیرزمینـی  بــرای مــردم ایــران شــده اســت.

پیشـنهاد روشـن بـرای دولـت ایـران می توانـد ایــن باشــد: بــرای اینکــه ایرانی هــا یــک روز غربـی را نمـاد عشـق و هدیـه دادن بـه زنـان قــرار ندهنــد، روز ۲۹ بهمــن را بــه نــام روز جشــن ســپندارمذ در تقویــم ملــی و رســمی ثبــت کنیــد تــا ایرانی هــا بتواننــد روز ملــی خودشــان را جشــن بگیرنــد و در ایــن روز، کــه بــه ولنتایــن نیــز نزدیــک اســت، (بــه بــاور برخــی مورخــان، غربی هــا ولنتایــن را از جشــن ســپندارمذ ایرانی هــا گرفته انــد ( بــه جشـن و شـادی و هدیـه دادن بـه همسـران و معشــوقه های خــود بپردازنــد.

ملـت ایـران نیـز بایـد دوبـاره ایـن جشـن های ملــی و وطنــی را احیــا کننــد و شــادی و جشــن را بــه زندگــی خــود برگرداننــد. ایــن ملــت از مظلوم تریــن ملت هــای دنیــا ســت؛ ملتــی کــه هرآنچــه داشــت را بــه جهانیــان عرضــه کــرد و در طــول تاریــخ، تنهــا شــاهد هجـوم بیگانـگان بـر سـر خـود بود. ولـی ایـن ملـت هنـوز زنـده اسـت، و بایـد شـاهد پـرواز ققنــوس وار آن باشــیم…

image_print

همچنین

زبان ارزشمند اقوام ایرانی را از چنگال قوم گرایان نجات دهیم

افشین جعفرزاده شکی نیست که هیچ فرد منصفی که به ایران و داشته های فرهنگی …