۱۶ فروردین ۱۳۹۹
خانه / اخبار / زبانهای مادری ، اولویتهای ما و اولویتهای دیگران

زبانهای مادری ، اولویتهای ما و اولویتهای دیگران

ضرورت ملی گسترش عدالت اجتماعی در ایران

مهدی سلطانی ایجاد و گسترش رفاه و عدالت اجتماعی که در این چند دهه آسیب دیده است ، در کنار دستاوردهای بی شمار خود حداقل این دو دست آورد را هم در پی خواهد داشت .

۱٫ خانواده ها به خصوص برخی خانواده ها ی اقوام ایرانی اگر از رفاه و تحصیلات کافی برخوردار باشند ، فرزندانشان می توانند زبان قومی ، محلی خود و زبان ملی فارسی را که سهل است ، زبان سوم لاتینی را هم چون زبان محلی و قومی باهم و توامان بیاموزند و به آن سخن بگویند.

۲٫ در ایران با توجه به کثرت زبانها و گویشها ، هرچند بیش از نود درصد این زبانها و گویش‌ها ایرانی تبار هستند، با این حال می توان گفت ؛ در محدوده ی مرزهای سیاسی امروز ایران ، بیش از هفتاد زبان و گویش وجود دارد . یعنی بیش از هفتاد گویش و زبان مادری وجود دارد که همه ی گویشوران این زبانها و گویشها این ادعا را دارند که ؛ زبان مادریشان چون خود مادرعزیزشان ، عزیز و بهترین گویشها و زبانها است و چه بسا اصرار دارند که باید در مدارس تدریس شوند!
۳٫  زبان مادری یعنی زبانی که مادر به آن با کودک سخن می گوید. اگر مادر با سواد و تحصیل کرده باشد (در حد تحصیلات متوسطه) و به زبان ملی یعنی زبان فارسی با کودک خودسخن بگوید، در حقیقت کودک به زبان مادری و از زبان مادر، زبان ملی فارسی را می آموزد. در حقیقت با این روش زبان فارسی در کنار زبان های محلی و قومی که از طریق رسانه ها محلی ترک زبان و کرد زبان و… …تقویت می شوند و حتی در انجمن هایی آموزش داده می شوند، تبدیل به زبان مادری می شود و این رویه به صلاح ایران و ایرانی است تا رویه ای که در آن با توسل به پروپاگاندای هیجانی و عاطفی که ابر مصیبت مردمان کشورهای توسعه نیافته ی خاورمیانه است بخواهند و تاکید و ابرام داشته باشند که حتما این زبانها باید در مدارس تدریس شوند و بخواهند و درصدد آن برآیند از یک زبان محلی و قومی تحت عنوان به شدت عاطفی« زبان مادری» ابزار ایران و ایرانی ستیزی ساخته ، خدای ناکرده به رویارویی و ستیز با زبان ملی فارسی و ایران بروند.

۴٫ خانواده ها که تحصیل کرده شدند و برخوردار از رفاه، دیگر در چنین خانواده هایی امکان رشد و تولید عناصر واگرا به کشورهای بیگانه و پانترک و پانکرد و …به حداقل می رسد. واگرایی به بیگانگان و پانترکیسم و پانکردیسم و … بیشتر واکنش منفعلانه ای است نسبت به حس ناتوانی از درک و حل مسائل واقعی ، اعم از اقتصادی ، سیاسی ، فرهنگی و معرفتی. با رفاه و گسترش عدالت اجتماعی ، مردم در مواجهه با مسائل توانمند و کنشگر می شوند و از دام شبه مسائل ، ایدئولوژی و خرافات نیز رها خواهند شد .

شواهد تحقیقات میدانی کشوری تایید می کنند؛ مابین سطح سواد و وضعیت طبقاتی خانواده ها و گرایشات واگرایانه به دول دیگر و پان ترکیسم ، رابطه ی معناداری وجود دارد. یعنی اکثر قریب به اتفاق به اصطلاح هویت طلبان ترک و پان ترکها از طبقات فرودست شهری یا روستایی هستند. با ایجاد رفاه و گسترش عدالت اجتماعی می توان بستر پیدایی جریانات واگرا واز جمله پان ترکیسم و پان کردیسم را رفع کرد.

با این اوصاف آیا بهتر نیست برخی اصحاب رسانه ، صاحبان تریبون و قلم در مناطق و در میان اقوام ایران ، به جای حمله ی بی جا و دن کیشوت وار به زبان ملی فارسی و تاریخ ایران و توهین به این هردو ، در پی گسترش عدالت اجتماعی و گسترش رفاه و آموزش عمومی ، همگانی و رایگان باشند؟!

image_print

همچنین

زبان ارزشمند اقوام ایرانی را از چنگال قوم گرایان نجات دهیم

افشین جعفرزاده شکی نیست که هیچ فرد منصفی که به ایران و داشته های فرهنگی …